Användarvillkor & policy

Användarvillkor

Allmänt

 

I dessa villkor (”Användarvillkoren”) regleras all användning av de olika tjänster (”Tjänsterna”) som Farmers Link Holding AB, organisationsnummer 559033–0972 (”Farmers Link”) tillhandahåller fysiska och juridiska personer (”Användare”). Genom att använda Tjänsterna godkänner Användaren Användarvillkoren och förbinder sig att följa dem.

 

Hantering av personuppgifter

 

För att Farmers Link ska kunna tillhandahålla bolagets tjänster, till exempel att ge Användaren möjlighet att annonsera på bolagets hemsida eller kontakta annonsörer, kan Farmers Link behöva samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren. Farmers Links vid varje tid gällande personuppgiftspolicy innehåller närmare information om vilken information bolaget samlar in, hur den används samt vilka rättigheter Användare har i olika avseenden.

 

Förutsättningar för att Användare ska kunna använda Tjänsterna

 

För att kunna ingå avtal om användande av Tjänsterna måste en Användare som är en fysisk person vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd. Är Användaren en juridisk person, till exempel ett handelsbolag, aktiebolag eller en ideell förening, intygar den som genomför registreringen att han eller hon har behörighet och befogenhet att ingå avtal för den juridiska personens räkning, inbegripet att acceptera Användarvillkoren.

 

Annonsering på Farmers Links Webbplats

 

I Farmers Links vid varje tid gällande regler för annonsering finns regler rörande innehåll, utformning och kategorisering av annonser som Användare lägger upp på bolagets webbplats (”Webbplatsen”). För att annonsera på Webbplatsen måste Användaren följa reglerna för annonsering. Farmers Link förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en Användare som medvetet eller av oaktsamhet missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren eller anvisningar från Farmers Link.

 

Innehåll som skapas av Användaren

 

Med Användarskapat Innehåll avses allt innehåll som en Användare av Tjänsterna skapar och/eller tillgängliggör på Webbplatsen, till exempel annonstexter och bilder. Användaren garanterar att Användaren innehar samtliga de rättigheter som krävs för att Användaren skall få använda det Användarskapade Innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

 

Användaren garanterar således att Användarskapat Innehåll varken helt eller delvis innehåller immaterial-rättsligt skyddat material, såsom filmer, musik, bilder, figurer, varumärken, texter eller annat material som Användaren saknar tillåtelse att använda. Användare garanterar att Användaren säkerställt att fysiska personer som kan identifieras i det Användarskapade Innehållet är införstådda med hur materialet ifråga kommer att användas och att de har lämnat sitt tillstånd till det.

 

Genom att lägga upp Användarskapat Innehåll på Webbplatsen upplåter Användaren till Farmers Link en icke exklusiv rätt att utan begränsning i tid eller rum och utan ersättning till Användaren förfoga över det Användarskapade Innehållet, genom att till exempel lagra, bearbeta, kopiera och anpassa materialet samt göra det tillgängligt för allmänheten, oavsett medium. Farmers Link ges även en obegränsad rätt att använda det Användarskapade Innehållet i marknadsföringssyfte. Dessa rättigheter kvarstår utan hinder av att Användarens annons har raderats och parternas affärsförhållande i övrigt avslutats.

 

Immateriella rättigheter

 

Farmers Link innehar alla immateriella rättigheter till text, bild, design, logotyper, varumärken, programkod samt övrigt material och information som görs tillgänglig för Användaren genom dennes användning av Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för en normal användning av Tjänsterna. Användaren får inte kopiera eller på annat sätt reproducera, ladda upp, publicera, skicka eller distribuera material eller information på Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Farmers Link. Användning av automatiserade tjänster, till exempel robotar, spindlar och indexering, eller andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är förbjuden. Otillåten användning kan medföra skyldighet enligt lag att betala ersättning och den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och dessutom bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

 

All marknadsföring ska ske enligt Marknadsföringslagen (2008:486) och i enlighet med god marknads-föringssed. Marknadsdomstolen kan förbjuda en näringsidkare som bryter mot reglerna att fortsätta med marknadsföringen och, om överträdelsen inte upphör, döma ut ett vite. 

 

Reklam via e-post eller SMS till fysiska personer är förbjuden om inte mottagarna på förhand har samtyckt till detta. 

 

Ansvarsbegränsningar

 

Farmers Link garanterar inte oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer som Farmers Link saknar möjlighet att kontrollera, men även behöva avbrytas på grund av underhåll, uppdateringar och liknande arbete. Farmers Link ger sålunda inte några garantier, varken direkta eller underförstådda, såvitt avser Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Farmers Link kan inte heller hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

 

Webbplatsen är enkom en annonsplats, som låter Användare annonsera om köp och försäljning av olika varor. Farmers Link har ingen kontroll över transaktionerna mellan en köpare och en säljare och medverkar inte i dessa. Användare kan inte anta att ett anbud, en försäljning eller ett köp av en vara är giltigt och lagligt på grund av att det förmedlas via Webbplatsen. 

 

Användare som säljer varor via Webbplatsen bär alltid det fulla ansvaret för att de sålda varorna är i överensstämmelse med all tillämplig lagstiftning och övriga regelverk, däribland livsmedelslagen och tillhörande författningar. Användare som köper varor via Webbplatsen är medvetna om att de endast kan göra gällande eventuella påföljder och krav mot säljaren och att Farmers Link inte ikläder sig något ansvar, av vad slag det vara månde, för de varor som säljs via Webbplatsen. Användare som säljer varor via Webbplatsen är likaledes medvetna om de endast kan göra gällande eventuella påföljder och krav mot köparen och att Farmers Link inte ikläder sig något ansvar, av vad slag det vara månde, för de varor som sålts via Webbplatsen.

 

Farmers Link ersätter endast sådana direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från bolagets sida. Farmers Link ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen är den ersättning som kan utgå begränsad till annonskostnaden. Farmers Link ansvarar inte i något fall för skada hänförlig till uteblivna, förvanskade eller fördröjda annonssvar eller felaktig information i annonstexten.

 

Ersättning för skada

 

Användaren åtar sig att hålla Farmers Link skadeslöst i det fall tredje man ställer krav på ersättning på grund av Användarskapat Innehåll eller på grund av att Användaren på annat sätt har handlat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller författning.

 

Ej ångerrätt

 

Användare som är en fysisk person frånsäger sig ångerrätt, eftersom Tjänsterna innebär att Användaren begär att tjänsten utförs omedelbart efter att Användaren har erlagt betalning för den. Farmers Links tjänst anses fullgjord så snart annonsen har publicerats på Webbplatsen. Detsamma gäller för tilläggstjänster som ändring eller förnyelse av annons; sådana tjänster anses fullgjorda så snart annonsen har ändrats eller förnyats.

 

Ändringar av Tjänsterna

 

Farmers Link förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, och utan föregående information till Användarna ändra eller avveckla Tjänsterna eller ersätta dem med andra tjänster. 

 

Ändringar i Användarvillkoren

 

Farmers Link förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, och utan föregående information till Användarna ändra innehållet i dessa vid varje tid gällande Användarvillkor. Ändringar av mera väsentligt slag kommer dock att meddelas Användarna 14 dagar innan de träder i kraft, genom meddelande härom på Webbplatsen. 

 

Tillämplig lag och tvistelösning

 

På Tjänsterna och Användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Användare som är fysiska personer kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, se www.arn.se.

 

Kontaktuppgifter

 

Farmers Link Holding AB, Margretebergsvägen 9, 132 39 Saltsjö-Boo

Tfn. #

E-mail: info@farmerslink.se  

 

Regler för annonsering

 

Användaren ansvarar fullt ut för att all information som Användaren lägger in i annonser eller på annat sätt förmedlar till en annan Användare inte strider mot gällande lagar och regler, så som till exempel livsmedels-lagen, marknadsföringslagen och annan tillämplig lagstiftning. En Användare som är näringsidkare åtar sig därtill att följa tillämplig och vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning och tillhörande förordningar, däribland – men inte begränsat till – konsumentköplagen och prisinformationslagen, samt att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Endast annonsering om försäljning (kategorin ”Säljes”), respektive förfrågan (kategorin ”Köpes”), är tillåten. Annonstexten skall på ett adekvat, korrekt och fullständigt sätt beskriva den vara som erbjuds eller efterfrågas i annonsen. Företagsnamn och länkar får inte förekomma. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, varken på Farmers Link eller annan marknadsplats. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som kan medföra att Användare får oriktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varukännetecken.

 

Det är inte tillåtet att lägga in flera annonser avseende samma vara samtidigt. En befintlig annons om samma vara ska således raderas innan en ny läggs in.

 

Annonsen skall placeras i den varukategori som bäst beskriver varan och kan annars komma att flyttas till rätt kategori efter granskning. Det är inte tillåtet att blanda olika varor i samma annons, om de inte hör till samma kategori.

 

Stötande eller kränkande innehåll

 

Annonser som kan uppfattas som stötande eller kränkande godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas.

 

Kompletterande information hämtad från tredje man

 

Farmers Link kan komma att visa tilläggsinformation i anslutning till Användares annonser. Informationen visas automatiskt och baseras på den information som Användaren lägger in och kan till exempel bestå av  kartbilder baserade på det postnummer Användaren har angett. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och Farmers Link tar därför inget ansvar för eventuella felaktigheter. Användaren måste själv kontrollera att dessa uppgifter är korrekta och i förekommande fall meddela Farmers Link om eventuella korrigeringar som behöver göras.

 

Länkar och hänvisningar

 

Endast Användare med som registrerat en verksamhet på Farmers Link har möjlighet att ha med länkar i annonser. Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan som Användaren annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, vilket bland annat innebär att Användaren ansvarar för innehållet på den eller de webbsidor som Användaren länkar till. Det är inte tillåtet att länka, referera eller på annat sätt driva trafik till en annan marknadsplats.

 

Bildmaterial

 

Bilder och filmer måste vara relevanta för varan som annonseras och ge en rättvisande bild av denna. Bilder och filmer får inte innehålla ramar eller andra effekter som innebär att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser. Det är förbjudet – och kan dessutom vara olagligt – att kopiera och använda bilder och filmer från andra annonser utan medgivande från den som har rätten till materialet.

 

Logotyper

 

Det är förbjudet att använda annans logotyp i en annons, såvida inte logotypen är stadigvarande placerad på den vara som annonseras.

 

Publicering och radering

 

Farmers Links tjänst anses fullgjord när en annons har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Användaren åtar sig att snarast radera annonsen när syftet med annonseringen har uppnåtts. Farmers Link förbehåller sig rätten att radera annonser som bolaget bedömer inte längre vara aktuella samt att efter en (1) månad förflutit från publiceringsdagen radera annonsen från Webbplatsen, om annonsen inte aktivt förnyas av Användaren.

 

Granskning av annonser och användare

 

Farmers Link förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller, utan föregående meddelande till Användaren, avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts immateriella rättigheter, annan rättslig reglering eller bedöms stötande eller olämplig. Farmers Link förbehåller sig även rätten att utan föregående meddelande till Användaren ta bort eller korrigera annonstext om den bryter mot dessa regler för annonsering.

 

Farmers Links meddelandetjänst

 

I Farmers Links meddelandetjänst kan Användare som har ett användarkonto på Farmers Link skicka och ta emot meddelanden. Det inte tillåtet att hota, trakassera eller på annat sätt agera på ett opassande eller kränkande sätt mot någon i meddelandetjänsten. Att använda meddelandetjänsten för olagliga, vilseledande eller på annat sätt skadliga handlingar är likaledes förbjudet och leder till omedelbar avstängning från såväl meddelandetjänsten som Webbplatsen i övrigt. Detsamma gäller för varje annat missbruk av meddelande-tjänsten, till exempel att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

 

Återbetalning och tillgodohavande

 

Om en annons inte kan publiceras kan Användaren, efter eget val, antingen erhålla återbetalning av erlagd avgift eller ett tillgodohavande motsvarande annonskostnaden. Tillgodohavandet är giltigt under sex (6) månader räknat från den dag annonsen betalades.

 

Språk

 

Annonser måste vara skrivna på svenska, danska, norska eller engelska.